Ambachtsbijdrage in plaats van (meel)heffing

Door het verdwijnen van de product- en bedrijfschappen betalen brood- en banket-bakkers vanaf 2014 geen meelheffing meer aan het Productschap Akkerbouw. Ook de algemene en bestemmingsheffingen aan het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en het Hoofdbedrijfschap Ambachten verdwijnen. Hiervoor in de plaats gaat in januari de Stichting Ambachtelijke Bakkerij van start, waaraan (banket)bakkers op vrijwillige basis een ‘ambachtsbijdrage’ kunnen doen. Deze bijdrage komt geheel ten goede aan de promotie van het ambacht, het ontwikkelen en overdragen van kennis, bedrijfsopvolging en innovatie.

In de Stichting Ambachtelijke Bakkerij, die uiteraard werkt zonder winstoogmerk, participeren de inkooporganisaties Bakeplus, Beko, Civoba, Tink en de ondernemers-vereniging NBOV. Alle ambachtelijke bakkers kunnen in plaats van de verplichte heffing vanaf januari via hun inkoopfacturen op vrijwillige basis een ‘ambachtsbijdrage’ van 0,15 % over hun inkopen afdragen aan deze Stichting. Dit percentage wordt door de vier betrokken inkooporganisaties automatisch vermeld op de inkoopfactuur en vervolgens afgedragen aan de Stichting. Wanneer alle (banket)bakkers meedoen, levert dit een totaalbedrag op van zo’n € 500.000,=, dat geheel ten goede komt aan het ambacht (de industrie maakt geen deel uit van de Stichting en draagt niet af). Dit bedrag is weliswaar lager dan de opbrengst van de heffingen (ruim een miljoen euro kwam ten goede aan het ambacht), maar met het bijeengebrachte geld kunnen wel opnieuw initiatieven worden genomen en activiteiten worden ontwikkeld, die specifiek zijn gericht op het ambacht.

Gevolgen
Met de heffingstructuur van de afgelopen jaren is de branche in staat geweest de brood- en banketbakkerij stevig op de kaart te zetten met kennisontwikkeling en promotionele activiteiten. De directe consequenties van het verdwijnen van de heffingen voor onze branche zijn al merkbaar doordat het Voorlichtingsbureau Brood eind 2013 wordt opgeheven. Maar de gevolgen voor onze branche gaan nog veel verder, waardoor jarenlang opgebouwde kennis en kunde dreigen te verdwijnen.

Wanneer geen actie wordt ondernomen, is er geen ruimte meer voor onder andere (consumenten)campagnes, voorlichting aan en begeleiding van startende en stoppende ondernemers, het verzamelen van economische gegevens over de stand van zaken in de branche en het onderhouden en verbeteren van SpecsPlaza. Met de komst van de Stichting Ambachtelijke Bakkerij kunnen deze activiteiten voor een belangrijk deel in stand worden gehouden.

Lagere bijdrage
Voor vrijwel alle bakkers komt de ambachtsbijdrage op jaarbasis honderden tot soms duizenden euro’s lager te liggen dan de heffingen, die tot op heden moesten worden afgedragen. De ambachtsbijdrage levert daardoor een lager totaalbedrag op dan de heffingen (vanuit de heffingen kwam een bedrag van ruim een miljoen euro ten goede aan het ambacht). Hiermee blijven wij echter wel gezamenlijk in staat zoveel mogelijk activiteiten in stand te houden om de ambachtelijke (banket)bakker als dé brood- en banketleverancier en als kennisspecialist op de kaart te kunnen zetten. Daarbij komt dat alleen (banket)bakkers die afdragen een beroep kunnen doen op de Stichting Ambachtelijke Bakkerij.

Persoonlijk
De komende week worden alle ambachtelijke (banket)bakkerondernemers via een persoonlijk brief en/of e-mail op de hoogte gesteld van de Stichting Ambachtelijke Bakkerij. Daarnaast worden zij de komende periode via een van de vertegenwoordigers van de vier betrokken inkooporganisaties of via een ledenbezoeker van de NBOV persoonlijk geïnformeerd over de nieuwe Stichting. Een Stichting van en voor ambachtelijke (banket-) bakkers, die alleen kan functioneren als alle bakkers meedoen. Alles met het doel het ambacht te verzekeren van een ‘toekomst met toekomst’.

Terug naar nieuws