Privacy Statement

Nederlands Bakkerij Centrum

 

Het Nederlands Bakkerij Centrum acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

  • Alle persoonsgegevens worden op basis van een duidelijke wettelijke grondslag verwerkt.
  • Onze organisatie verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel.
  • Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn juist en worden indien nodig geactualiseerd. Daarnaast worden persoonsgegevens die geen doel meer dienen actief verwijderd.
  • Wij treffen maatregelen die de rechten en vrijheden van betrokkenen waarborgen.

Het Nederlands Bakkerij Centrum is soms verwerker en soms de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel in de gevallen waarin wij verwerkingsverantwoordelijke zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 juni 2021.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Bovendien verwerken wij de gegevens waar u bij het accorderen van cookies toestemming voor heeft gegeven.

Contact
U kunt ons vragen stellen middels een contactformulier, telefonisch of per e-mail, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens door te geven om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees wanneer u zich aanmeldt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Zodra u zich heeft afgemeld, verwijderen wij uw informatie uit de abonneelijst.

Als u daarnaast toestemming heeft gegeven voor de marketingcookies op onze website, maken we gebruik van marketing automation in de nieuwsbrief. Meer informatie daarover leest u hieronder bij cookies.

Online bestellen
Het is mogelijk om via onze website bestellingen te plaatsen of offertes op te vragen. De gegevens die we u vragen in te vullen, hebben we nodig om de bestelling of het verzoek af te handelen. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar in verband met onze fiscale bewaarplicht.

Vacatures
Wanneer u op een van onze vacatures solliciteert, verwerken wij uw gegevens ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Naast de eerder genoemde gegevens verwerken wij dan nog uw cv, beschikbaarheid en de inhoud van uw motivatie. We bewaren deze informatie in principe niet langer dan tot 4 weken na de sluiting van de vacature. Met uw toestemming bewaren we deze gegevens tot 1 jaar nadat wij deze van u hebben ontvangen.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. De privacy vriendelijke cookies (functionele en privacy vriendelijke analytische cookies, zoals A/B testing cookies) worden geplaatst op basis van ons gerechtvaardigd commercieel belang. Wij willen namelijk onze website verbeteren en onze website laten functioneren, op de manier zoals u dat van ons verwacht. Wanneer u marketingcookies accepteert zullen wij uw account en de inhoud van de nieuwsbrief verder personaliseren. Heeft u hier bezwaar tegen? Weiger dan de marketingcookies of laat het ons weten, dan sluiten wij u uit van marketing automation.

Marketingcookies
De overige cookies plaatsen wij pas nadat u uw toestemming hiervoor heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken, bijvoorbeeld door cookies uit te schakelen in uw browser. Mogelijk werkt de website dan niet meer goed.

Wanneer u ons toestemming heeft gegeven voor marketingcookies, dan maken wij gebruik van marketing automation. Dit betekent dat wij software inzetten die aan de hand van uw klik- en surfgedrag uw interesses en voorkeuren onthoudt en koppelt aan uw e-mailadres in ons CRM-systeem. Voor deze verwerking hebben wij een gerechtvaardigd direct marketing belang. Met deze informatie kunnen onze medewerkers namelijk vervolgens het aanbod in de nieuwsbrief en in uw account aan laten sluiten op uw persoonlijke voorkeuren. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u ons dit laten weten via de contactgegevens in deze privacyverklaring. Wij zullen u in dat geval uitsluiten van marketing automation. Wilt u weten welk klantprofiel wij hebben opgebouwd of wilt u dit profiel laten aanpassen? Neem dan contact met ons op.

Gedetailleerde informatie
Informatie over welke cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden deze worden ingezet zijn te raadplegen via onze cookiebanner op onze website.

Afspraken
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Sommige aanbieders van cookies zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Met deze partijen hebben wij een modelcontract gesloten. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren via het maskeren van het laatste octet van het IP-adres.

Andere ontvangers
Voor het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden. In sommige gevallen betekent dit dat zij in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Deze ontvangers verwerken uw persoonsgegevens niet buiten de EER.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wanneer u gegevens achterlaat op onze website, worden deze altijd versleuteld aan ons verzonden middels een SSL verbinding.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze diensten wijzigen of de informatie in de privacyverklaring niet meer up to date is, zullen wij de privacyverklaring aanpassen. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw privacyrechten
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent uw privacyrechten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen. Daarnaast kunt u aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken, in afwachting van onze afweging wanneer u bezwaar maakt op een bepaalde verwerking.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wij zullen uiterlijk binnen één maand op uw verzoek reageren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

monique van den Hout
0317-471247
Privacy@foodbase.nl

Bedrijfsgegevens
Stichting Nederlands Bakkerij Centrum
Agro Business Park 75
6708 PV Wageningen
KvK: 41152117