Check uw leverancier en zijn producten – Tips en feiten

Het voorkómen van risico’s begint met het maken van goede afspraken met uw leveranciers of inkooporganisatie. Alleen ingrediënten die van goede kwaliteit zijn en die veilig zijn voor gebruik kunnen tot veilige producten worden verwerkt.

NBC noemt een aantal punten waar u leveranciers/inkooporganisaties en binnenkomende producten op kunt checken.

De mogelijke gevaren van bakkerij-ingrediënten, zoals aanwezigheid van giftige stoffen of ziekteverwekkers, staan beschreven in een centrale databank: RiskPlaza. RiskPlaza geeft actuele informatie over risico’s en over maatregelen die u (of uw leverancier) kunt nemen om de gevaren te beheersen. 

U mag geen grondstoffen of producten inkopen waarvan u verwacht dat ze – ook na hygiënische bereiding en behandeling – ongeschikt zijn voor menselijke consumptie.

Tips voor het selecteren van een leverancier

  • Koop uw ingrediënten en producten in bij een betrouwbare leverancier of inkooporganisatie.
  • Bespreek uw specifieke wensen over bijvoorbeeld leveringstijden, kwaliteit en temperatuur. Leg deze afspraken vast in een leveringscontract.
  • Selecteer uw leverancier op basis van de te verwachten (of bewezen) prestatie op het gebied van de levering van veilige en hygiënische producten. 
  • Heeft u geen vertrouwen meer in uw leverancier of levert constructief overleg bij problemen over leveringen geen oplossing, stap dan over op een andere leverancier.

Een volledige checklist voor leveranciers en binnenkomende goederen vindt u in de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij, paragraaf 3.2 en 3.3

Een goede controle bij ontvangst van grondstoffen en producten zorgt ervoor dat u alleen goederen in uw bedrijf krijgt die aan de wettelijke eisen voldoen en de bij inkoop gemaakte afspraken. 

Tips

  • Contoleer binnengekomen goederen direct bij aflevering, of wanneer dit niet mogelijk is, zo snel mogelijk daarna.
  • Controleer bij elke levering of:

o    Verpakkingen schoon en heel zijn.

o    Bij grondstoffen die worden geleverd in verzegelde tanks het zegel niet verbroken is.

o    Bij aflevering van bulkproducten (bijvoorbeeld meel) het vulpunt in uw bedrijf schoon is, vooral als dat buiten het pand ligt. Controleer ook steekproefsgewijs of de slangkoppeling van de auto schoon is.

o    De verpakking voorzien is van een leesbare houdbaarheidsdatum en (eventuele)  productiecode.

o    De houdbaarheidstermijn niet overschreden is of te kort met het oog op het moment van consumptie of verwerking.

  • Controleer van gekoelde producten steekproefsgewijs (tweemaal per maand) de temperatuur. Controleer de temperatuur vaker wanneer de buitentemperatuur boven de 25°C komt. U controleert de temperatuur op de volgende manier:

o    Als uit de temperatuuruitdraai van de vrachtauto blijkt dat de temperatuur aan de gestelde eisen voldoet, hoeft u geen meting met losse thermometer op of in de producten uit te voeren. Bewaar de uitdraai.

o    Lees de temperatuur af van tanks die zijn voorzien van een temperatuurdisplay aan de buitenkant, bijvoorbeeld tanks met slagroom.

o    Meet de temperatuur van verpakte producten aan de buitenzijde van de verpakking. Gebruik hiervoor een digitale thermometer met voeler of een infraroodthermometer.

Een volledige checklist voor leveranciers en binnenkomende goederen vindt u in de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij, paragraaf 3.2 en 3.3